TỔNG HỢP CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG PIVOT TABLE

·        Inserting Pivot Table

C1: Chọn bảng dữ liệu nguồn è chọn Insert/Pivot Table

C2: Sử dụng phím tắt: Alt + N + V + T

·        Refresh A Pivot Table

C1: Chọn bảng dữ liệu nguồn è Click chuột phải / Chọn Refresh

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

C2: Sử dụng phím tắt: Alt + F5

C3: Chọn 
Analyze/ Refresh

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Drill Down To Audit

Click đúp chuột trái vào giá trị trong bảng Pivot Table è Refresh

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Pivot Table Styles

Click chọn dữ liệu trong Pivot Table è Design / Pivot Table Style

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Number Formatting

Click chuột phải vào dữ liệu trên Pivot è Number Formatting

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Insert/Remove Subtotals & Grand Totals

Click vào vị trí Pivot Table, sau đó chọn Design è Subtotabl/Grandtoltal

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE
·        Pivot Table Options

Click chuột phải vào Pivot Table è PivotTable Options…

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Summarize Values By / Show Values As

C1: Click chuột phải vào Pivot Table è Summarize Values By

C2: Chọn Value Field Setting è Summazi Values By or Show Values As

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Grouping

Click chuột phải vào hàng hoặc cột cần nhóm è Group

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Sorting

Click chuột phải vào vùng dữ liệu cần sắp xếp è Sort

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Filtering

Click vào Dòng/Cột cần trích lọc è chọn Filter

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Slicers

Click chuột vào Pivot Table è Analyze / Insert Slicer

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Calculated fields

Click chọn PivotTable è Analyze / Insert Slicer/Field

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·        Pivot Charts

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE

·         Conditonal Formatting Pivot Table

Kỹ thuật sử dụng PIVOT TABLE


Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG