Kỹ thuật lồng ghép hàm tách chuỗi theo quy tắc để lấy giá trị tính toán

Tinh huống như sau:
Tại A1: có chuỗi kí tự 6mx4tx1.07 -> thực hiện phép tính lấy ra giá trị = 6x4x1.07

Bước 1: Tạo hàm lồng ghep để thay thế các ký tự m,x,t -> thành dấu cách
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,"m",""),"t",""),"x"," "))
--> Kết quả được chuỗi: "6 4 1.07"
Bước 2: Xử lý chuỗi để tạo - N dấu cách ở giữa mỗi chuỗi để tạo khoảng cách kí tự mỗi chuỗi là giống nhau:
=SUBSTITUTE(" " & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,"m",""),"t",""),"x"," "))," ",REPT(" ",99))
-> Thay thế dẫu cách bằng 99 dấu cách
-> Kết quả ta được chuỗi:
      (99)6      (99)4      (99)1.07
     (99): 99 ký tự cách
Bước 3: Thưc hiện tách ra N mảng cách theo quy tắc chuỗi gốc lấy ra tứ tự thứ N * 99, lấy 99 ký tự từ chuỗi gốc, khử dấu cách
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(" " & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,"m",""),"t",""),"x"," "))," ",REPT(" ",99)),99*ROW($1:$10),99))
Bước 4: Thực hiện chuyển đổi kí tự sang số, bẫy lỗi và thực hiện nhân các phần tử mảng
=PRODUCT(IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(" " & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,"m",""),"t",""),"x"," "))," ",REPT(" ",99)),99*ROW($1:$10),99))*1,1))
+ Nhân 1 để chuyển đổi từ văn bản sang số
+ IFERROR để bẫy cách giá trị lỗi -> trả về 1
+ Hàm PRODUCT nhân các giá trị trong mảng

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG