Kỹ thuật lồng ghép hàm tách chuỗi theo quy tắc để lấy giá trị tính toán

Excel Nâng Cao 0 lượt xem

Tinh huống như sau:
Tại A1: có chuỗi kí tự 6mx4tx1.07 -> thực hiện phép tính lấy ra giá trị = 6x4x1.07

Bước 1: Tạo hàm lồng ghep để thay thế các ký tự m,x,t -> thành dấu cách
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,”m”,””),”t”,””),”x”,” “))
--> Kết quả được chuỗi: “6 4 1.07”
Bước 2: Xử lý chuỗi để tạo – N dấu cách ở giữa mỗi chuỗi để tạo khoảng cách kí tự mỗi chuỗi là giống nhau:
=SUBSTITUTE(” ” & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,”m”,””),”t”,””),”x”,” “)),” “,REPT(” “,99))
-> Thay thế dẫu cách bằng 99 dấu cách
-> Kết quả ta được chuỗi:
(99)6      (99)4      (99)1.07
(99): 99 ký tự cách
Bước 3: Thưc hiện tách ra N mảng cách theo quy tắc chuỗi gốc lấy ra tứ tự thứ N * 99, lấy 99 ký tự từ chuỗi gốc, khử dấu cách
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(” ” & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,”m”,””),”t”,””),”x”,” “)),” “,REPT(” “,99)),99*ROW($1:$10),99))
Bước 4: Thực hiện chuyển đổi kí tự sang số, bẫy lỗi và thực hiện nhân các phần tử mảng
=PRODUCT(IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(” ” & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,”m”,””),”t”,””),”x”,” “)),” “,REPT(” “,99)),99*ROW($1:$10),99))*1,1))
+ Nhân 1 để chuyển đổi từ văn bản sang số
+ IFERROR để bẫy cách giá trị lỗi -> trả về 1
+ Hàm PRODUCT nhân các giá trị trong mảng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *