Hướng đẫn lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Báo cáo tình hình tài chính hay còn gọi là bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo hết sức quan trọng trong bộ báo cáo tài chính. Theo thông tư 133/2016/TT-BTC thông tư này có hiệu lực 01/01/2017 đối với bộ báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC sẽ phải chuyển sang lập báo cáo tài chính theo mẫu B01a-DNN hoặc theo mẫu B01B-DNN cụ thể như sau:

 
 1. Báo cáo tình hình tài chính là gì?

Báo cáo tình hình tài chính hay còn gọi là bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phẩn ánh tổng quát toàn bộ gái trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

2. Mục đích của lập báo cáo tình hình tài chính.

Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chính tổng hợp, phẩn ánh tổng quát toàn bộ gái trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định
Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào báo cáo tình hình tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc lập báo cáo tình hình tài chính.

4. Cơ sở lập báo cáo tình hình tài chính

– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
– Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết
– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước
VIDEO hướng dẫn chi tiết
Đăng ký nhận tài liệu hướng dẫn tại Link: https://goo.gl/5AjV4m

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG