HƯỚNG DẪN ĐỌC SỐ THÀNH CHỮ TRONG EXCEL 2003,2007,2010,2013,2016

Tình Năng Khác 0 lượt xem


Bước 1: Đăng ký nhận phần mềm Add-In A-Tools:


Bước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm Add-In A-Tools. Bạn chưa biết cách cài đặt có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Add-In Atools: Tại Đây
Bước 3: Chuyển đổi số thành chữ.

Hàm BS_VND
Hàm cho phép đọc số thành chữ theo tiếng Việt
Cấu trúc:
BS_VND(Amount, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)
+ Amount  : là số tiền cần chuyển đổi thành văn bản.
+ OutputType  : là một số, nếu giá trị là 1 hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi  là VNI, 3 kiểu chuỗi là Unicode – ngầm định (Chỉ dùng từ Excel 2007 trở lên)
+ Unit1: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ, ngầm định là “đồng”
+ Unit2: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ cho số lẻ, ngầm định là “xu”
+ MUnit2  : là con số được nhân với số lẻ của Amount, quy đổi số lẻ từ đơn vị Unit1 sang Unit2, ngầm định giá trị là 1
+ HasGroupingSymbol: là giá trị kiểu logic(boolean), nếu là TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phảy (, ) ngăn cách câu, FALSE là giá trị ngầm định không có dấu (, ) ngăn cách.
VD1: Giả xử ô B2 có số tiền là: 1.200
=BS_VND(B2): Một ngàn hai trăm đồng chẵn.
Muốn làm tròn thì dùng hàm ROUND kết hợp:
VD: Giả xử ô B2 có số tiền là: 12345.53
=BS_VND(ROUND(B2,0))  àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng và năm mươi ba xu.
=BS_VND(ROUND(B2,0))  àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi sáu đồng chẵn.
+ Cách đọc số tiền với các loại font chữ
=BS_VND(B2, 1) àMêi hai ngµn ba tr¨m bèn m¬i l¨m ®ång vµ n¨m m¬i ba xu.
=BS_VND(B2, 2) àMöôøi hai ngaøn ba traêm boán möôi laêm ñoàng vaø naêm möôi ba xu.
=BS_VND(B2, 3) àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng và năm mươi ba xu. Tương
đương với công thức =BS_VND(B2)
+ Thay đổi đơn vị tính
=BS_VND(B2,,”USD”,”CENTS”)) àMười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm USD và năm mươi ba CENTS.
+ Quy đổi đơn vị:
=BS_VND(B2,,”HOUR(S)”,”MINUTE(S)”,60) Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm
HOUR(S) và ba mươi hai MINUTE(S).
=BS_VND(B2,,”HOUR(S)”,”MINUTE(S)”,60,1) Mười hai ngàn, ba trăm bốn mươi lăm HOUR(S) và ba mươi hai MINUTE(S).
Như vậy rất đơn giản các bạn đã có thể dễ dàng chuyển đổi từ số sang chữ trong Excel. Ngoài ra các bạn có thể thêm rất nhiều tính năng thú khác khác của phần mềm.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *