HOCEXCELKETOAN

Hướng dẫn làm báo cáo thu chi-Cách lập sổ quỹ tiền mặt bằng Excel

Hướng dẫn làm báo cáo thu chi-Cách lập sổ quỹ tiền mặt bằng Excel

Ứng dụng truy vấn dữ liệu theo database trong Excel bằng SQL của Add-in A-Tools, chỉ cần 1 sheets duy nhất sẽ lên được báo cáo sổ quỹ tiền mặt, báo cáo sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel cho tất cả các loại quỹ, tài khoản quỹ và theo tất cả các khoảng thời gian bất kỳ tùy chọn, theo tuần, theo tháng, theo quý, theo nửa năm và theo năm.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Hướng dẫn lập biên bản đối chiếu công nợ bằng Excel tự động

Hướng dẫn lập biên bản đối chiếu công nợ bằng Excel tự động

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách làm biên bản đối chiếu hay biên bản xác nhận công nợ bằng Excel theo khoảng thời gian tháng, năm dựa trên ứng dụng các hàm tìm kiếm trong Excel, kỹ thuật công thức mảng trong Excel và kỹ thuật lập báo cáo động trong Addin ATools.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO BẰNG EXCEL TỰ ĐỘNG

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO BẰNG EXCEL TỰ ĐỘNG

Bài viết chia sẻ và hướng dẫn quản lý hàng tồn kho trên Excel với cách lập báo cáo quản trị hàng tồn kho tự động trên Excel thông qua việc sử dụng SQL trong Excel của Addin ATools. Chỉ cần 01 Sheets Báo cáo, ta sẽ lên được báo cáo tồn kho tức thời theo ngày tùy chọn và theo kho tùy chọn.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TRÊN EXCEL TỰ ĐỘNG TỪ SỐ LIỆU NHẬT KÝ CHUNG

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TRÊN EXCEL TỰ ĐỘNG TỪ SỐ LIỆU NHẬT KÝ CHUNG

Bài viết chia sẻ kiến thức kế toán, hướng dẫn lập sổ chi tiết tài khoản bằng Excel với công thức sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL trong Excel bằng hàm BS SQL thông qua Add-in A-Tools. Bài viết sẽ đi chi tiết từng bước tạo Sổ chi tiết các tài khoản trên Excel tự động từ dữ liệu nguồn là sổ nhật ký chung. Chỉ với duy nhất 1 công thức để lấy dữ liệu tự

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
HƯỚNG DẪN LÀM THẺ KHO TRÊN EXCEL TỰ ĐỘNG

HƯỚNG DẪN LÀM THẺ KHO TRÊN EXCEL TỰ ĐỘNG

Trong bài viết hướng dẫn làm thẻ kho bằng Excel tự động, hocexcelnangcao sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước lập thẻ kho tự động trong Excel theo thông tư số 133 (TT 133). Từ bài hướng dẫn người làm kế toán kho và nhân viên quản lý kho có thể dễ dàng tạo các báo cáo khác như lập sổ chi tiết hàng hóa trên Excel tự động, Lập thẻ kho trên Excel tự động

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
HƯỚNG DẪN LẬP SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ TRÊN EXCEL

HƯỚNG DẪN LẬP SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ TRÊN EXCEL

Ứng dụng trong quản lý công nợ cho phòng kế toán, kế toán thuế, kế toán nội bộ, kế toán công nợ, kế toán quỹ…

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Sử dụng các Add-in có hàm đọc số thành chữ và tùy biến kết quả với hàm Substitude

Sử dụng các Add-in có hàm đọc số thành chữ và tùy biến kết quả với hàm Substitude

Dùng trong trường hợp các máy tính có các Add-in đọc số thành chữ như: Acchelper, A-Tools, Vntools….và kết hợp cùng hàm Substitude

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
 
     
Thông báo khai giảng BlueSofts